Skip links

INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

(podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR))

I.
Prevádzkovateľ

 1. Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť Helske Energy Save, s.r.o., IČO: 52 026 523, so sídlom Kukuričná 1, 831 03 Bratislava – Nové mesto, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 132417/B (ďalej len: „prevádzkovateľ“).
 2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:
  • adresa: Kukuričná 1, 831 03 Bratislava – Nové mesto
  • email: marian.sidor@helske.com
  • telefón: +421 948 721 709

II.
Zodpovedná osoba

 1. Prevádzkovateľ vymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.
 2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby sú:
  • adresa: Kukuričná 1, 831 03 Bratislava – Nové mesto
  • email: dataprotection@helskeenergysave.com

III.
Právny základ a účel spracúvania osobných údajov

 1. Účelom spracovania osobných údajov je
  • komunikácia ohľadom nadviazania a ponuky spolupráce s prevádzkovateľom a následného uzatvorenia zmluvného vzťahu,
  • zasielanie obchodných oznamov, newsletterov a výkon ďalších marketingových aktivít (marketingové účely).
 2. Právnym základom spracúvania osobných údajov je
  • súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR;
  • plnenie zmluvy s dotknutou osobou podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR vrátane predzmluvných vzťahov na podnet dotknutej osoby;
  • oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR (na dosiahnutie vyššie uvedených účelov)
 3. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu vrátane profilovania v zmysle § 22 GDPR.
 4. Dotknutá osoba poskytuje osobné údaje prevádzkovateľovi dobrovoľne, pričom tieto sú ďalej spracúvané na základe súhlasu alebo na základe uzatvorenej zmluvy prípadne úkonov, ktoré majú charakter predzmluvných vzťahov. V prípade neposkytnutia údajov, ktoré sú potrebné pre uzatvorenie zmluvy, nebude môcť prevádzkovateľ uzatvoriť zmluvu s dotknutou osobou.

IV.
Spracúvanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu

 1. S cieľom zvyšovania povedomia o prevádzkovateľovi v online prostredí, priamu alebo nepriamu marketingovú komunikáciu, personalizácia obsahu a zobrazovanie reklamy, vrátane zasielania newsletterov považuje prevádzkovateľ za svoj oprávnený záujem v rámci marketingového účelu.
 2. Dotknutá osoba má právo namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov na základe oprávneného záujmu ako aj proti spracúvaniu na účely priameho marketingu. Ak dotknutá osoba udelila prevádzkovateľovi súhlas so spracúvaním osobných údajov, má právo kedykoľvek ho odvolať, pričom odvolanie nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

V.
Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje dotknutej osoby, ktoré boli dotknutou osobou prevádzkovateľovi dobrovoľne poskytnuté na základe vyplnenia kontaktného formuláru, zapojenia sa do kampane, alebo záujmu o produkty prevádzkovateľa.  Týmito údajmi sú: meno a priezvisko, e-mail a telefonický kontakt.
 2. Ďalšie osobné údaje získava prevádzkovateľ od dotknutej osoby v rámci zmluvných vzťahov v rozsahu podľa príslušných právnych predpisov.

VI.
Doba uchovávania osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely komunikácie ohľadom ponuky spolupráce a marketingu, najdlhšie na obdobie 10 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
 2. V prípade, ak dotknutá osoba uzatvorila s prevádzkovateľom zmluvu, sú osobné údaje spracovávané pod dobu trvania zmluvného vzťahu a následne 5 rokov od jeho ukončenia.
 3. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje zlikviduje v súlade s príslušnými predpismi týkajúcimi sa archivovania.

VII.
Sprostredkovatelia prevádzkovateľa a príjemcovia, prenos do tretích krajín

 1. Sprostredkovateľmi prevádzkovateľa v oblasti osobných údajov sú subdodávatelia prevádzkovateľa, ktorí spracovávajú osobné údaje pre účely marketingu alebo plnenia zmluvy s dotknutou osobou. Zoznam sprostredkovateľov prevádzkovateľa v oblasti osobných údajov sprístupní prevádzkovateľ na požiadanie dotknutej osoby.
 2. Príjemcami osobných údajov sú subjekty v zmysle príslušných právnych predpisov (napr. súdy, orgány činné v trestnom konaní, exekútori a pod.), pričom príjemcom sprístupní prevádzkovateľ osobné údaje len v prípade, ak je tak povinní podľa príslušných právnych predpisov.
 3. Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. Prevádzkovateľ využíva služby niektorých popredných dodávateľov ako Google, Facebook, a Microsoft Corporation a to najmä na marketingové a štatistické účely. Títo dodávatelia a ich zariadenia sa nachádzajú v Spojených štátoch amerických, ktoré sú vo všeobecnosti považované za tretiu krajinu, ktorá neposkytuje primeranú úroveň ochrany. Avšak, spoločnosti, ktoré sa certifikovali v rámci tzv. EU-US Privacy Schield mechanizmu sú podľa rozhodnutia Komisie EÚ považované za poskytujúce primeranú ochranu osobných údajov ako v EÚ. Ak predsa len vykonávame prenos osobných údajov do tretích krajín, robíme tak len na základe rozhodnutia Komisie EÚ o primeranosti (ako napr. EU-US Privacy Schield). Za tretiu krajinu sa na účely tejto informácie  nepovažuje Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, a to na základe dohody: EU–UK Trade and Cooperation Agreement.

VIII.
Práva dotknutej osoby

 1. Dotknutá osoba má najmä právo žiadať od prevádzkovateľa:
  • prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR;
  • opravu nesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajov podľa čl. 16 GDPR,
  • vymazanie osobných údajov spracúvaných prevádzkovateľom podľa čl. 17 GDPR,
  • obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR,
  • odovzdanie/prenosnosť údajov, ktoré poskytol prevádzkovateľovi podľa čl. 20 GDPR v
   štruktúrovanom strojovo čitateľnom formáte, ktoré sú spracúvané automatizovane, a ktoré sú zároveň
   spracúvané na základe zmluvy alebo súhlasu.
 2. Dotknutá osoba má tiež právo:
  • namietať voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré Banka spracúva na právnom
   základe ochrany oprávnených záujmov, vrátane profilovania a priameho marketingu
   podľa čl. 21 GDPR;
  • žiadať, aby sa na ňu nevzťahovalo automatizované individuálne rozhodovania za
   podmienok stanovených v čl. 22 GDPR;
  • odvolať udelený súhlas so spracúvaním osobných údajov
  • podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR
   resp. návrh na začatie konania § 100 zákona č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov.

IX.
Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k
  zabezpečeniu osobných údajov.
 2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k bezpečnostnému zabezpečeniu dátových
  úložísk a úložísk osobných údajov.
 3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

X.
Záverečné ustanovenia

 1. Prostredníctvom zaškrtnutia príslušných ustanovení a odoslania kontaktného internetového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov, súhlasíte s nimi a prímate ich v celom rozsahu.
 2. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 30. júla 2021.